Kto nas wspomógł?

Dotacje


INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt: „Ekologiczna modernizacja procesu produkcji”.

Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021

Działanie 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje

Poddziałanie 19.1.1 Technologie przyjazne środowisku – Green growth

Wartość projektu ogółem: 3 963 245.00 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 3 222 100.00 PLN

Dofinansowanie : 1 320 325.00 PLN

Poziom dofinansowania: 40.98 %

CELEM PROJEKTU jest podniesienie konkurencyjności ELKAT poprzez wprowadzenie modernizacji w procesie produkcyjnym i jednocześnie zastosowanie rozwiązań sprzyjających środowisku. W ramach projektu wdrożona zostanie autorska technologia wytłaczania PVC. W celu jej opracowania niezbędne będzie realizacja badań prowadzących do wytworzenia receptury uszlachetnionej mieszanki PVC. Opracowany zostanie nowy ciąg produkcyjny – linia do wytłaczania z regranulatu tworzywa PVC.

GŁÓWNE DZIAŁANIA w projekcie, to:

– budowa nowego zakładu;

– instalacja nowych maszyn;

– instalacja urządzeń obiegu energii przez norweskiego Partnera;

– opracowanie i przetestowanie technologii przetwórstwa przemysłowego PVC;

– wdrożenie innowacyjnych procesów i rozpoczęcie na ich bazie udoskonalonych produktów.

Dzięki realizacji projektu, wdrożony zostanie nowy proces: linia produkcyjna umożliwiająca produkcję ulepszonych produktów, z wykorzystaniem odpadu. Po opracowaniu technologii wytłaczania PVC, do produkcji wykorzystane zostanie 99,5 % odpadów z zakładu. Wprowadzimy na rynek 5 izolowanych szyn łączeniowych o różnych przekrojach. Wybudowana zostanie nowa hala w której umieścimy nowe maszyny oraz zainstalujemy system PV (20,16 kWh) i pompę ciepła która wygeneruje znaczne oszczędności.

GŁÓWNE KORZYŚCI PROJEKTU, to:

– ograniczenie szkodliwych substancji – redukcja emisji CO2 o 14,06 tCO2/rok (2023)

– zwiększenie zatrudnienia – 2 nowe osoby (2022)

– wtórne wykorzystanie odpadu – 10 ton rocznie (2023).

– wprowadzenie na rynek ulepszonych produktów z wykorzystaniem nowej technologii;

– wzrost zysku i przychodów;

– zwiększenie konkurencyjności i wzrost potencjału do sprzedaży na eksport

REALIZACJA PROJEKTU

Aktualnie jesteśmy w trakcie procesu budowy hali produkcyjnej. Ostatnio przeprowadziliśmy także proces wyłonienia wykonawcy w zakresie realizacji prac badawczo-rozwojowych. Wybrany Wykonawca – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego, odpowiedzialny będzie m.in. za:

– przebadanie w skali laboratoryjnej mieszanki bazowej;

– poddanie mieszanki badaniom reologicznym, elektrycznym i mechanicznym;

– na podstawie wyników: zarekomendowanie parametrów jakie powinna mieć mieszanka wykonana

na bazie regranulatu;

– wykonanie serii prób z różnym udziałem regranulatu w stosunku do granulatu standardowego;

– modyfikację mieszanek na bazie granulatu, poddanie mieszanek badaniom reologicznym i elektrycznym.

Finalnym efektem prac Sieci będzie opracowanie struktury składnikowej tworzywa PVC poddanego recyklingowi. 

Wartość projektu ogółem: 3 963 245.00 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 3 222 100.00 PLN

Dofinansowanie : 1 320 325.00 PLN

Poziom dofinansowania: 40.98 %

Okres realizacji projektu:

INFORMACJE O FUNDUSZACH NORWESKICH

Projekt „Ekologiczna modernizacja procesu produkcji” korzysta z dofinansowania o wartości
1 320 325.00 PLN. otrzymanego od Norwegii. Celem projektu  jest nawiązanie współpracy z norweskim Partnerem, rozbudowa zakładu, wzrost wykorzystania OZE oraz wprowadzenie na rynek nowych, ekologicznych, produkowanych z wykorzystaniem odpadu produktów.

Fundusze norweskie i fundusze EOG reprezentują wkład Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. W ramach funduszy norweskich i funduszy EOG Norwegia przyczynia się do ograniczenia nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia

relacji dwustronnych z państwami beneficjentami z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego. Norwegia ściśle współpracuje z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Wraz z pozostałymi darczyńcami Norwegia przekazała 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014.

Fundusze norweskie są finansowane wyłącznie przez Norwegię i dostępne w państwach, które przystąpiły do UE po 2003 r. Fundusze norweskie na lata 2014-2021 wynoszą 1,25 miliarda euro. Priorytety na ten okres to:

#1 innowacje, badania naukowe, edukacja, konkurencyjność i godna praca;

#2 integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;

#3 środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;

#4 kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;

#5 sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

Dzięki wsparciu udzielonemu w ramach funduszy norweskich, Elkat nawiąże współpracę z norweskim Partnerem, rozbuduje zakład, zwiększy wykorzystanie OZE oraz wprowadzi na rynek nowe, ekologiczne, wytwarzane z wykorzystaniem odpadu produkty.

Więcej informacji na temat funduszy norweskich można znaleźć pod adresem:

www.norwaygrants.orgDANE KONTAKTOWE

Janusz Rdest

ELKAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Chrzanów Duży 1G, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Tel.+48 22 7343281

Adres e-mail:  Janusz.Rdest@elkat.com.plPROJECT INFORMATION

THE AIM OF THE PROJECT is to increase the competitiveness of ELKAT by modernizing the production process and at the same time applying environment-friendly solutions. The project will implement an original PVC extrusion technology. In order to develop it, it will be necessary to conduct research leading to the formulation of an improved PVC mixture. A new production line will be developed – the line for extrusion from PVC regranulate.

MAIN ACTIVITIES of the project are:

– construction of a new plant;

– installation of new machinery;

– installation of energy circulation equipment by the Norwegian partner;

– development and testing of PVC industrial processing technology;

– implementation of innovative processes and launching of improved products on their basis.

 Thanks to the project implementation, a new process will be implemented: a production line allowing for manufacturing improved products using waste material. Following the development of PVC extrusion technology, 99.5% of the plant’s waste will be used for production. We will launch 5

insulated junction rails with different cross-sections. A new production facility will be built to house the new machinery; installed PV system (20.16 kWh) and a heat pump which will generate significant savings.

 The main benefits of the project are

– reduction of harmful substances – reduction of CO2 emissions 14,06 tCO2/year

– increase in employment – 2 new people (2022)

– waste reuse – 10 tonnes per year (2023).

– Launch of improved products using new technology;

– increase in profit and revenue;

– increased competitiveness and potential for export sales.

PROJECT IMPLEMENTATION

We are currently in the process of building a production hall. Recently we have also conducted the process of selecting a contractor for the implementation of research and development works. The selected Contractor – Łukasiewicz Research Network – Ignacy Mościcki Institute of Industrial Chemistry, will be responsible for, among others

– laboratory scale testing of the base mixture;

– subjecting the mixture to rheological, electrical and mechanical tests;

– on the basis of the results: recommending the parameters that the mixture made

based on regranulate;

– Perform a series of tests with different proportions of regranulate in relation to standard granulate;

– modifying regranulate-based mixes, subjecting mixes to rheological and electrical tests.

The final result of the Research Network’s work will be the development of the constituent structure of recycled PVC plastic. 

Total value of the project: 3 963 245.00 PLN

Eligible expenditure: 3 222 100.00 PLN

Co-financing: 1,320,325.00 PLN

Co-financing level: 40.98 %

INFORMATION CONCERNING NORWAY GRANTS 

The project “Ecological modernisation of the production process” benefits from co-financing worth

1,320,325.00 PLN. received from Norway. The aim of the project is to establish cooperation with the Norwegian Partner, to expand the plant, to increase the use of renewable energy sources and to launch new, ecological products manufactured with the use of waste.

The Norwegian and EEA grants represent Norway’s contribution to creating a green, competitive and inclusive Europe. Through the Norwegian and EEA Funds, Norway contributes to reducing social and economic disparities and strengthening

bilateral relations with the beneficiary states in Central and Southern Europe and the Baltic Sea area. Norway cooperates closely with the EU through the Agreement on the European Economic Area (EEA). Together with other donors, Norway has provided €3.3 billion in successive fund programmes over the period 1994-2014.

The Norwegian funds are financed exclusively by Norway and are available in the countries that joined the EU after 2003. The Norwegian funds for 2014-2021 amount to €1.25 billion. Priorities for this period are:

#1 innovation, research, education, competitiveness and decent work;

#2 social inclusion, youth employment and poverty reduction;

#3 environment, energy, climate change and low-carbon economy;

#4 culture, civil society, good governance and fundamental rights;

#5 Justice and Home Affairs.

Thanks to the support provided under the Norwegian funds, Elkat will establish cooperation with a Norwegian Partner, expand the plant, increase the use of RES and launch new, environmentally friendly products made with waste.

More information about the Norwegian funds can be found at:

www.norwaygrants.orgCONTACT DETAILS

Janusz Rdest

ELKAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Chrzanów Duży 1G, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Tel.+48 22 7343281

E-mail:  Janusz.Rdest@elkat.com.pl

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Skontaktuj się z nami

Masz pytania do oferty? Jesteś zainteresowany naszymi produktami?

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania oraz doradzimy przy zamówieniu.

Prosimy o kontakt!

Kontakt